Skoči na glavno vsebino

Svetovalno delo

Najpogostejša vprašanja, o katerih se lahko posvetujete s svetovalno delavko:

 • vključitev in navajanje otroka na življenje v vrtcu,
 • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
 • pomoč otroku ob večjih življenjskih spremembah ali kritičnih situacijah (rojstvo sorojenca, ločitev staršev, smrt, nasilje v družini, odvisnost, socialno-materialne stiske …),
 • razumevanje in pomoč otroku pri zmanjševanju oz. odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in stisk,
 • pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju.

Svetovanje in posvetovanje poteka po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka. Lahko je osebno, v sodelovanju z vzgojiteljico ali v drugih oblikah (srečanja za starše, delavnice).

Svetovalno delo izvaja Barbara Horvat Želj, prof. soc. in ped., ki je dosegljiva od ponedeljka do petka od 7.00 ure do 15.00 ure (po potrebi tudi izven tega obsega).

T: 03 42 66 450, E: svetovalna@vrtec-zarja.si

Sodelovanje s starši

Sodelovanje staršev in strokovnih delavcev vrtca je izjemno pomembno. Starši so s svojimi opažanji dragocen vir informacij o otrokovem razvoju, močnih in šibkih razvojnih področjih otroka, njegovi igri v domačem okolju …

Oblike sodelovanja:

 • osebni pogovori (govorilne ure),
 • timski sestanki, predavanja in delavnice,
 • ter druge neformalne oblike srečanj s starši.

Naše osnovno vodilo pri delu je vedno O T R O K, njegovo dobro in varno počutje.

Dodatna strokovna pomoč

Delo strokovnih delavk za zgodnjo obravnavo otrok v vrtcu je organizirano z namenom izvajati specialno pedagoško pomoč otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem.

Strokovni delavki skrbita za kvalitetno vključevanje posameznika v družbeno okolje, ustvarjata pozitivno klimo pri soočanju s težavami otroka s posebnimi potrebami.

Sodelujeta s starši, svetovalno službo v vrtcu in sta del strokovnega tima, ki skrbi za razvijanje in doseganje učnih ciljev pri otroku.

 

 

 

 

 

Zgodnja obravnava otrok

Otroci s posebnimi potrebami so opredeljeni v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1). Zakon predvideva hitrejšo in lažjo pridobitev pomoči. To pomeni, da se lahko sodelovanje s strokovno delavko za zgodnjo obravnavo prične že pred obiskom Centra za zgodnjo obravnavo otrok oz. pridobitvijo zapisnika. Otroku lahko nudimo pomoč, ko so prepoznana odstopanja na različnih področjih otrokovega razvoja.  

Oblike sodelovanja z izvajalko DSP:

 • svetovanje vzgojiteljem za delo z otrokom,
 • svetovanje staršem za delo z otrokom,
 • pomoč pri vključevanju in delu otroka v skupini,
 • individualna pomoč otroku.

Dodatna strokovna pomoč:

Na urah dodatne strokovne pomoči se spodbuja otrokov razvoj in pomaga premostiti primanjkljaje na različnih področjih njegovega razvoja. Ure DSP-ja v izvajata vzgojiteljici predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo. Delo poteka individualno ali v oddelku, v obsegu največ treh ur tedensko. Dejavnosti so načrtovane v skladu s cilji individualiziranega programa in potekajo preko igre, ki je prilagojena otrokovi stopnji razvoja ter njegovim primanjkljaji.

Dodatno strokovno pomoč v Vrtcu Zarja izvajata: 

Brošuro oz. zloženko z informacijami o DODATNI STROKOVNI POMOČI si lahko ogledate TUKAJ.

 

Dostopnost