Skoči na glavno vsebino

Na podlagi Zakona o vrtcih-ZVrt-E (Ur. l. RS, št. 36/2010) in  Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne Vrtce Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 7/2011, 34/2012 in 16/2015) je  Komisija za vpis otrok Vrtca Zarja na svoji seji 11. 4. 2017 določila na podlagi kriterijev in preverjenosti pravilnosti podatkov (navedenih v vlogah) pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, prednostni vrstni red novincev tako, da je razvrstila vse vpisane novince po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila. Če je komisija ugotovila nepravilnosti podatkov, je odločila na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

Vrtec je v zakonitem roku po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter v skladu s prednostnim vrstnim redom odločil, koliko otrok, ki izpolnjujejo pogoje za vstop s septembrom 2017, bo sprejetih v vrtec oziroma se uvrsti na čakalni seznam.

Objavljamo seznam sprejetih otrok in čakalni seznam Vrtca Zarja za šolsko leto 2017/2018, ki ga najdete tukaj.

Po končanem vpisnem postopku boste starši sprejetih otrok pozvani k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši (predvidoma konec maja). Obveščeni boste tudi o ostalih informacijah, kot so:

  • oddaja Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
  • predložitev potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka,
  • datumi prvih srečanj med starši in strokovnimi delavci (predvidoma  v zadnjem tednu avgusta).
  • rok veljavnosti čakalnega seznama Vrtca Zarja:

do vzpostavitve Centralnega čakalnega seznama javnih vrtcev Mestne občine Celje.

Po pooblastilu MO Celje se bodo po končanih postopkih sprejema novincev združili čakalni seznami javnih vrtcev MO Celje v centralni čakalni seznam tako, da se bo prednostni vrstni red oblikoval po doseženem številu točk, ki jih je določila komisija za sprejem novincev v posameznem javnem vrtcu MO Celje.

Ravnateljica

Matejka Kobal, dipl. vzg.

Dostopnost