Skoči na glavno vsebino

1. Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa

Vrtec Zarja je javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Mestna občina Celje. V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nudi otroku bogastvo izkušenj in spodbuja oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe. Sprejema, dopušča in spoštuje enkratnost, drugačnost in dostojanstvo vsakega in vseh – otrok, staršev in zaposlenih. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999).

Ustanovitev

Vrtec Zarja je bil ustanovljen z odločbo Skupščine občine Celje leta 1961. Kot vzgojno-varstveni zavod Zarja Celje, p.o. Drapšinova 5, je bil konstituiran 25. 2. 1974 in vpisan v register zavodov pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Celju.

Od leta 1974 do 1997 je deloval pod različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami, spremenjen je bil sedež zavoda (Zagajškova ulica 008) in razširjen predmet dejavnosti. Na podlagi uskladitve z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonom o vrtcih je z dnem 18.11.1997 Mestna občina Celje postala ustanoviteljica Vrtca Zarja.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Enota ŽIV ŽAV, Zagajškova ulica 008, Celje,
 • Enota ISKRICA, Pucova ulica 3, Celje,
 • Enota RINGA RAJA, Nušičeva ulica 2c, Celje,
 • Enota MEHURČEK, Cesta v Lokrovec 30, Celje,
 • Enota ČIRA ČARA, Škapinova ulica 6a, Celje.

2. Kontaktna uradna oseba za posredovanje informacij

 

Mateja Obrez, dipl. vzg., ravnateljica

Zagajškova ulica 008, 3000 Celje

Telefon: 03 / 42 66 413

E-pošta: ravnateljica@vrtec-zarja.si 

3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti delovanja področja organa (preko državnega,    lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Povezave na državne registre predpisov:

4. seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Razvojni načrt vrtca,
 • Letni delovni načrti vrtca.

5. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših.

6. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003):

 • Evidenca vpisanih in vključenih otrok,
 • Evidenca plačil staršev,
 • Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč.

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

7. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk:

 • Publikacija Vrtca Zarja,
 • Zloženke o posameznih elementih vzgojne prakse vrtca.

8. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Dostop preko spleta – Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://vrtec-zarja.splet.arnes.si/katalog-ijz

Fizični dostop: na lokaciji Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 008, Celje.

Druge informacije s področja dela Vrtca Zarja so dostopne še na spletni strani vrtca v menijih:

 • O nas,
 • Enote,
 • Življenje v vrtcu,
 • Za starše,
 • Vpis otrok.

Osebni obisk: vsak delovni dan pri ravnateljici vrtca v Zagajškovi ulici 8, v času od 7.30 do 8.30 ure.

Po telefonu:

 • 03/ 42 66 410, ravnateljica
 • 03/ 42 66 400, pomočnica ravnateljice 1
 • 03/ 42 66 440, pomočnica ravnateljice 2
 • 03/ 42 66 402, računovodkinja
 • 03/ 42 66 404, knjigovodkinja – OBRAČUN OSKRBNIN
 • 03/ 42 66 413, poslovna sekretarka

9. Cena materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja

 

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih od 16 do 18.

Za posredovanje informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Dostopnost