Sodelovanje s starši

 • Informativni sestanek za novince (avgust)
 • Oddelčni roditeljski sestanki (september, januar, maj)
 • Individualne pogovorne ure o otroku: 2. četrtek v mesecu
 • Dnevni informativni stiki (ob prihodu, odhodu)
 • Vključevanje staršev v dejavnosti oddelka:
  • v rednem vzgojnem procesu,
  • v ustvarjalnih delavnicah v prostem času za vse starše.
 • Svet staršev
 • Pisna obvestila za starše − kotiček za starše, spletna stran
 • Pomoč staršev pri izvedbi programa (izleti, prireditve, ogledi institucij, obisk na delovnem mestu, obiski v vrtcu …)
 • Predavanja za starše, delavnice, okrogle mize …

OTROCI IMAJO PRAVICO do:

 • optimalnega razvoja ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,
 • varnega in razumevajočega okolja,
 • izbire in drugačnosti,
 • enakih možnosti, upoštevaje različnosti,
 • vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost.

STARŠI IMATE PRAVICO:

 • spoznati program javnega vrtca,
 • sodelovati pri oblikovanju in izvajanju programa,
 • do spoštovanja zasebnosti družine,
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec,
 • do strokovne pomoči pri vzgoji otroka.

STARŠI IMATE DOLŽNOST, da:

 • sodelujete s strokovnimi delavci vrtca v dobrobit svojih otrok,
 • sprejemate strokovne usmeritve javnega vrtca,
 • upoštevate meje vašega soodločanja in ne posegate v strokovno avtonomnost vrtca,
 • spoštujete sprejete dogovore in naš poslovni čas,
 • pravočasno poravnavate finančne obveznosti za opravljene storitve.